CRAZYlashes 

Irena Brem 

Salachweg 20a 

86807 Buchloe 

 

08241/8060446 

0176/72386488 

 

info@crazylashes.de 

www.crazylashes.de